HiGrow ESP32 DHT11

Posted on
 • Just got myself this badboy: https://www.aliexpress.com/item/higrow-E­SP32-WiFi-Bluetooth-Battery-DHT11-Soil-t­emperature-and-humidity-sensor-module/32­818803204.html

  Flashing worked perfect and wifi connection no problems. But now i wonder how am i going to find the pin to read the Temp and humidity from the dht11 ? anyone had this board before? Same as finding the correct pin to read the soil..

 • Found a few pins from a lookalike project that seems to work.
  let ResetPin = 0;
  let LedPin = 16;
  let DHTpin = 22;
  let SOILpin = 32;
  let LIGHTpin = 34;

  Problem now is that i try to use the DHT11 module do get the correct values but it throws a nasty looking error:

  >Guru Meditation Error of type InstrFetchProhibited occurred on core 0. Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x0d160a16 PS   : 0x00060031 A0   : 0x80082c7a A1   : 0x3ffb05c0
  A2   : 0x00000017 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00400000 A5   : 0x3ff44024
  A6   : 0x3ffb7048 A7   : 0x00000016 A8   : 0x80082b79 A9   : 0x3ffca468
  A10   : 0x00000000 A11   : 0x00000017 A12   : 0x0000ff91 A13   : 0x00000029
  A14   : 0x00000000 A15   : 0x3ffd4aa0 SAR   : 0x00000016 EXCCAUSE: 0x00000014
  EXCVADDR: 0x0d160a14 LBEG  : 0x4000c2e0 LEND  : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0x00000000
  Backtrace: 0x0d160a16:0x3ffb05c0 0x40082c77:0x3ffb05e0 0x40081715:0x3ffb0600
  ================= CORE DUMP START =================
  dBkAAAgAAAB0AQAA
  GP36P3DS/D/c0/w/
  cNL8P3DT/D945NPslCf7P5Qn+z8Y/fo/jCf7PxkA­AAD0XKtwsRm3OBj9+j8AAAAA
  AAAAAODP/D9JRExFABf6CkLVuO7D988AAAAAANzT­/D8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAEZZJ
  2BQIQMRnEkAwBQYAuF0IgDDT/D8IAAAAAQAAACMA­BgAY/fo/AQAAAAAAAADYM/s/
  ENP8PwAAAAAgBQYAIQAGALD6+j8kCPs/IAQGAAAA­AABw0/w/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCECw+vo/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAUNP8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABw0/w/AAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfNP8PwAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==­
  INr9P9DX/T8U2v0/
  0Nf9P7DZ/T9MDgUAgCf7P+Du/D8g2v0/eCf7PwUA­AADE9fo/xPX6PyDa/T+89fo/
  FAAAAIDR/T91YXJ0VGFzawAAAABQKUAAAAAAABTa­/T8AAAAAIQAGABQAAAAEAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAApaWl
  2BQIQEVRCEAwDwYA4HAIgJDY/T+Y9fo/AAAAAOD1­+j8AAAAAAQAAAAMAAAAQUgiA
  cNj9P9wA8D8BAAAAgCn7P7Ti+j8RAAAAnNv9Pw8A­AAAE6P0/tOL6P+DCAED2wgBA
  AAAAANUWCEC04vo/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACDZ/T+UDPs/AAAAAJzb­/T9tcwiA0Nj9P8zt+j8AAAAA
  AAAAAOgNBQAgBwYAIN79P2QAAAAAAAAAAAAAAA8A­AADYFAhAGxAPQDAJBgCpFxCA
  oloSgADZ/T/M7fo/MNn9PzDZ/T8BAAAAAAAAALCn­/D9kAAAAAAAAAFTz+j9U8/o/
  ChAPgCDZ/T8AAAAAsKf8P2QAAADIp/w/b2xlLmxv­ZyipFxCAcNn9PwAAAAAAAQAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  6AAAAGQAAAAYAAAArO76PwAAAACQ2f0/AAAAAAAA­AAAjAAYAINr9PwEAAAAAAAAA
  AAAAALDZ/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC82f0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  2O78P+Ds/D/M7vw/
  4Oz8P2Du/D8nDgUAKNr9P4An+z/Y7vw/eCf7PwcA­AADU4/w/1OP8P9ju/D/M4/w/
  EgAAANDk/D90aVQAisMWM0P9o6dcHYwA////f8zu­/D8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAA881V
  2BQIQEVRCEAwBwYAyG4VgKDt/D+o4/w/MO78P/Dj­/D8AAAAAAQAAAAQAAAAQUgiA
  gO38P9wA8D8BAAAAgCn7PwAAAAAAAAAA2O78PwAA­AAClpaWlpaWlpeDCAED2wgBA
  /////9UWCEAAAAAAAGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDt/D8EUP0/EAAAAGQA­AADk8hSA4O38Pzhg+z8w7vw/
  AAAAAMMNBQAAAAAA2O78P2QAAADg7fw/OGD7PzDu­/D8I8xSA8O38PwAAAABMKghA
  Z6MUgBDu/D84YPs/MO78P2ejFIAQ7vw/OGD7PzDu­/D9kAAAAww0FAAAAAAAAAAAA
  AAAAADDu/D9QhRVAAAAAABjyFEAAAAAAAQAAAAAA­AAAAAAAAYO78PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABs7vw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  8Nv8P5Da/D/k2/w/
  kNr8P4Db/D8AAAAAbCf7P2wn+z/w2/w/ZCf7PxgA­AADA/vo/wP76P/Db/D+4/vo/
  AQAAAOjT/D9UbXIgU3ZjANwDcBmEf9AAAAAAAOTb­/D8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAZOs0
  2BQIQGNpCEAwAAYAAAAAAFDb/D8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAABjaQiA
  INv8P4gp+z8AAAAAAQAAAJz7+j8BAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCECc+/o/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAgNv8PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACM2/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  fGL9P8Bg/T9wYv0/
  wGD9PxBi/T86aq2UdHv9PyDq+j98Yv0/HCf7PwUA­AABMVP0/TFT9P3xi/T9EVP0/
  FAAAAHRa/T9ldmVudFRhc2sA4D5qc7gAAAAAAHBi­/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAwgRM
  2BQIQEVRCEAwAAYAoGYSgIBh/T8gVP0/wGH9P2hU­/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  YGH9P9wA8D8BAAAAgCn7P6BR/T8DAAAAiAz7PwAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCECgUf0/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBi/T8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAwGH9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABBi/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcYv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  bHv9P8B5/T9ge/0/
  wHn9PwB7/T+apehlUM/9P4Ri/T9se/0/HCf7PwIA­AAD8ZP0//GT9P2x7/T/0ZP0/
  FwAAAGRr/T93aWZpAHiX8eUduS5JQLIAAAAAAGB7­/T8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAC5mC
  2BQIQEVRCEAwAAYAYPITgIB6/T/QZP0/0Hr9Pxhl­/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  YHr9P9wA8D8BAAAAgCn7PwEAAACAKfs/AAAAAAAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCEABAAAAAGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAwHr9P6DE/D9gSPs/
  AAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAB7/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAx7/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAA=
  SM/9P6DN/T88z/0/
  oM39P9DO/T8NRp+QJCf7P3R7/T9Iz/0/HCf7PwQA­AABkxP0/ZMT9P0jP/T9cxP0/
  FQAAAEDF/T9wbVQA7woFEN7BWzpOJpwA////fzzP­/T8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAhR/h
  2BQIQEVRCEAwAAYAdcsTgGDO/T84xP0/oM79P4DE­/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  QM79P9wA8D8BAAAAgCn7PxBR/T8KAAAAAAAAAAAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCEAQUf0/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAoM79PzhH+z+wkEE/
  AAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAANDO/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AABQSPs/CAEAADhH+z8AAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3M79PwAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==­
  GOr6P4Do+j8M6vo/
  gOj6P6Dp+j9EhPKWhGL9PyQn+z8Y6vo/HCf7PwEA­AADo5fo/6OX6Pxjq+j/g5fo/
  GAAAABDm+j9pcGMwADbWN1Aq930z/XkAAAAAAAzq­+j8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAJjXI
  2BQIQEVRCEAwAAYA7xEIgEDp+j+85fo/AAAAAATm­+j8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  IOn6P9wA8D8BAAAAgCn7P2A7/j8MC/s/AgAAAAAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCEBgO/4/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAgOn6PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAKDp+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAB6DgiAEDz+Pwwn+z+c+/o/
  AAAAAAAAAACs6fo/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  E (93442) esp_core_dump: Skipped 1 tasks with bad TCB!
  E (93487) esp_core_dump: Crashed task has been skipped!
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0x00
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_d­rv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:2
  load:0x3fff0008,len:8
  load:0x3fff0010,len:1932
  ho 0 tail 12 room 4
  load:0x40078000,len:10012
  load:0x40080000,len:252
  entry 0x40080034
   _____         _
  

  Any thoughts ?

 • See here

  http://forum.espruino.com/conversations/­316733/

  You might have an earlier firmware that had an issue.

 • I tried with both 1v95 and 1v94 and none worked. I tried just choosing a different pin aswell, and then i got

  {"err":true,"checksumError":false,"raw":­"","temp":-1,"rh":-1}
  

  And if i do a normal analogRead on pin 22

  >analogRead(22)
  E (221702) RTC_MODULE: /mnt/c/Users/rhys/esp32/edge/EspruinoBui­ldTools/esp32/build/esp-idf/components/d­river/./rtc_module.c:554 (adc1_config_channel_atten):ADC Channel Err
  E (221707) RTC_MODULE: /mnt/c/Users/rhys/esp32/edge/EspruinoBui­ldTools/esp32/build/esp-idf/components/d­river/./rtc_module.c:581 (adc1_get_voltage):ADC Channel Err
  =0.06298828125
  
 • Sorry - your information is a little vague if you want help with this!

  I tried with both 1v95 and 1v94 and none worked.

  Did you get the crash with 1v95?

  Posting your code might help.

  I tried just choosing a different pin aswell, and then i got

  Ok. What pin and did yout try? What are you testing?

  For the analogRead see here:

  http://www.espruino.com/ESP32#gpio-pins

  http://www.espruino.com/ESP32#analog-rea­d-write-example

  You should refer to the pins at the D numbers. The pins on the board may be numbered differently. Espruino uses the chip pin numbering for the esp32.

  To read ADC0:

  >analogRead(D35);
  =0
  
 • I got the same error with both versions of Espruino.
  My code is

    var dht = require("DHT11").connect(D22);
    function onInit() {
      setInterval(function () {
        dht.read(function (a) {
          console.log(JSON.stringify(a));
        });
      }, 3000);
    }
    onInit();
  

  When a try pin D22 i get the error that i posted in the top post. Guru meditation.. When i try randomly reading pin D17 with the DHT11 module i get the answer

    {"err":true,"checksumError":false,"raw":­"","temp":-1,"rh":-1}
  

  When i do a analogRead() On pin D22 i get

  E (221702) RTC_MODULE: /mnt/c/Users/rhys/esp32/edge/EspruinoBui­ldTools/esp32/build/esp-idf/components/d­river/./rtc_module.c:554 (adc1_config_channel_atten):ADC Channel Err
  E (221707) RTC_MODULE: /mnt/c/Users/rhys/esp32/edge/EspruinoBui­ldTools/esp32/build/esp-idf/components/d­river/./rtc_module.c:581 (adc1_get_voltage):ADC Channel Err
  =0.06298828125
  

  Sadly i cannot follow the actual pin to the sensor premounted on the board.. But from a look at other projects they use pin 22.

 • What is the output of analogRead(D35);

  This should read the ADC which will be contected to the soil probe.

 • analogRead(D35) reads 0, but from what i know the soil pin is D32 and it works, displays 0.8, when i hold my fingers around it displays around 0.4 so it works.

 • @Gordon
  In debug mode build, an Assert is failing here:

  >setWatch(function() {console.log('bang!')}, D22, {repeat:true});
  ASSERT(channel>=EV_EXTI0 && channel<=EV_EXTI_MAX) FAILED AT src/jsdevices.c:706
   #1[r2,l2] Object {
    #2[r1,l2] Name String [1 blocks] "\xFF"   #3[r1,l2] Object {
      #6[r1,l2] Name String [2 blocks] "timers"     #8[r2,l1] Array(0) [ ]
      #9[r1,l2] Name String [2 blocks] "watches"     #11[r2,l1] Array(0) [ ]
      #13[r1,l2] Name String [1 blocks] "net"     #14[r1,l2] String [1 blocks] "\x05\x00\x00\x00\x00\xFF\xFF\xFF"
      #25[r1,l2] Name String [2 blocks] "modules"     #27[r1,l1] Object {
        #29[r1,l2] Name String [1 blocks] "Wifi"       #28[r1,l1] NativeFunction 0x400ea898 (0) { }
       }
     }
   }
  HALTING.
  

  https://github.com/espruino/Espruino/blo­b/master/src/jsdevices.c#L706 ( line 6 below)

  void jshSetEventCallback(
    IOEventFlags channel,       //!< The event that fires the callback.
    JshEventCallbackCallback callback //!< The callback to be invoked.
   ) {
   // Save the callback function for this event channel.
   assert(channel>=EV_EXTI0 && channel<=EV_EXTI_MAX);
   jshEventCallbacks[channel-EV_EXTI0] = callback;
  }
  
  

  EV_EXTI_MAX is defined as: https://github.com/espruino/Espruino/blo­b/e609b94f83f665c26cf4f86acac068c396427e­99/src/jsdevices.h#L54

  EV_EXTI15, // External Interrupt 15
   EV_EXTI_MAX = EV_EXTI15,
  

  @JumJum did the setwatch code for ESP32 - so I'm unsure how pin numbers (D22 in this case) is mapping to a channel?

 • Thanks - let's figure this one out in the issue you filed on GitHub?
  https://github.com/espruino/Espruino/iss­ues/1346

 • Great job guys ! no more Meditation error ! but now i get:

  {"err":true,"checksumError":false,"raw":­"","temp":-1,"rh":-1}
  

  When trying to read D22 ? thoughts.. why isnt it recieving any data..
  // Edit
  Tried with another Dht11 standalone board on pin D22, works like a charm.. You think my onboard sensor is broken ?

 • Did you pull the latest firmware and build?

  Thanks to @Gordon, there is now a fix on the ESP32 if the pin > D15, so this should now work for D22.

  The firmware bin file can be fetched here:

  http://www.espruino.com/binaries/travis/­deee7d431ee31825fab762bf2c7ec2e86b994455­/espruino_1v95_esp32.tgz

  This is now working:

  setWatch(function(e) {console.log("Button pressed",e);}, D22, { repeat: true, edge: 'rising' });
  
 • Post a reply
  • Bold
  • Italics
  • Link
  • Image
  • List
  • Quote
  • code
  • Preview
About

HiGrow ESP32 DHT11

Posted by Avatar for Gustav @Gustav

Actions