You are reading a single comment by @Gustav and its replies. Click here to read the full conversation.
 • Found a few pins from a lookalike project that seems to work.
  let ResetPin = 0;
  let LedPin = 16;
  let DHTpin = 22;
  let SOILpin = 32;
  let LIGHTpin = 34;

  Problem now is that i try to use the DHT11 module do get the correct values but it throws a nasty looking error:

  >Guru Meditation Error of type InstrFetchProhibited occurred on core 0. Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x0d160a16 PS   : 0x00060031 A0   : 0x80082c7a A1   : 0x3ffb05c0
  A2   : 0x00000017 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00400000 A5   : 0x3ff44024
  A6   : 0x3ffb7048 A7   : 0x00000016 A8   : 0x80082b79 A9   : 0x3ffca468
  A10   : 0x00000000 A11   : 0x00000017 A12   : 0x0000ff91 A13   : 0x00000029
  A14   : 0x00000000 A15   : 0x3ffd4aa0 SAR   : 0x00000016 EXCCAUSE: 0x00000014
  EXCVADDR: 0x0d160a14 LBEG  : 0x4000c2e0 LEND  : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0x00000000
  Backtrace: 0x0d160a16:0x3ffb05c0 0x40082c77:0x3ffb05e0 0x40081715:0x3ffb0600
  ================= CORE DUMP START =================
  dBkAAAgAAAB0AQAA
  GP36P3DS/D/c0/w/
  cNL8P3DT/D945NPslCf7P5Qn+z8Y/fo/jCf7PxkA­AAD0XKtwsRm3OBj9+j8AAAAA
  AAAAAODP/D9JRExFABf6CkLVuO7D988AAAAAANzT­/D8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAEZZJ
  2BQIQMRnEkAwBQYAuF0IgDDT/D8IAAAAAQAAACMA­BgAY/fo/AQAAAAAAAADYM/s/
  ENP8PwAAAAAgBQYAIQAGALD6+j8kCPs/IAQGAAAA­AABw0/w/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCECw+vo/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAUNP8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABw0/w/AAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfNP8PwAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==­
  INr9P9DX/T8U2v0/
  0Nf9P7DZ/T9MDgUAgCf7P+Du/D8g2v0/eCf7PwUA­AADE9fo/xPX6PyDa/T+89fo/
  FAAAAIDR/T91YXJ0VGFzawAAAABQKUAAAAAAABTa­/T8AAAAAIQAGABQAAAAEAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAApaWl
  2BQIQEVRCEAwDwYA4HAIgJDY/T+Y9fo/AAAAAOD1­+j8AAAAAAQAAAAMAAAAQUgiA
  cNj9P9wA8D8BAAAAgCn7P7Ti+j8RAAAAnNv9Pw8A­AAAE6P0/tOL6P+DCAED2wgBA
  AAAAANUWCEC04vo/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACDZ/T+UDPs/AAAAAJzb­/T9tcwiA0Nj9P8zt+j8AAAAA
  AAAAAOgNBQAgBwYAIN79P2QAAAAAAAAAAAAAAA8A­AADYFAhAGxAPQDAJBgCpFxCA
  oloSgADZ/T/M7fo/MNn9PzDZ/T8BAAAAAAAAALCn­/D9kAAAAAAAAAFTz+j9U8/o/
  ChAPgCDZ/T8AAAAAsKf8P2QAAADIp/w/b2xlLmxv­ZyipFxCAcNn9PwAAAAAAAQAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  6AAAAGQAAAAYAAAArO76PwAAAACQ2f0/AAAAAAAA­AAAjAAYAINr9PwEAAAAAAAAA
  AAAAALDZ/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC82f0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  2O78P+Ds/D/M7vw/
  4Oz8P2Du/D8nDgUAKNr9P4An+z/Y7vw/eCf7PwcA­AADU4/w/1OP8P9ju/D/M4/w/
  EgAAANDk/D90aVQAisMWM0P9o6dcHYwA////f8zu­/D8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAA881V
  2BQIQEVRCEAwBwYAyG4VgKDt/D+o4/w/MO78P/Dj­/D8AAAAAAQAAAAQAAAAQUgiA
  gO38P9wA8D8BAAAAgCn7PwAAAAAAAAAA2O78PwAA­AAClpaWlpaWlpeDCAED2wgBA
  /////9UWCEAAAAAAAGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDt/D8EUP0/EAAAAGQA­AADk8hSA4O38Pzhg+z8w7vw/
  AAAAAMMNBQAAAAAA2O78P2QAAADg7fw/OGD7PzDu­/D8I8xSA8O38PwAAAABMKghA
  Z6MUgBDu/D84YPs/MO78P2ejFIAQ7vw/OGD7PzDu­/D9kAAAAww0FAAAAAAAAAAAA
  AAAAADDu/D9QhRVAAAAAABjyFEAAAAAAAQAAAAAA­AAAAAAAAYO78PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABs7vw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  8Nv8P5Da/D/k2/w/
  kNr8P4Db/D8AAAAAbCf7P2wn+z/w2/w/ZCf7PxgA­AADA/vo/wP76P/Db/D+4/vo/
  AQAAAOjT/D9UbXIgU3ZjANwDcBmEf9AAAAAAAOTb­/D8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAZOs0
  2BQIQGNpCEAwAAYAAAAAAFDb/D8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAABjaQiA
  INv8P4gp+z8AAAAAAQAAAJz7+j8BAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCECc+/o/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAgNv8PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACM2/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  fGL9P8Bg/T9wYv0/
  wGD9PxBi/T86aq2UdHv9PyDq+j98Yv0/HCf7PwUA­AABMVP0/TFT9P3xi/T9EVP0/
  FAAAAHRa/T9ldmVudFRhc2sA4D5qc7gAAAAAAHBi­/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAwgRM
  2BQIQEVRCEAwAAYAoGYSgIBh/T8gVP0/wGH9P2hU­/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  YGH9P9wA8D8BAAAAgCn7P6BR/T8DAAAAiAz7PwAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCECgUf0/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBi/T8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAwGH9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABBi/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcYv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  bHv9P8B5/T9ge/0/
  wHn9PwB7/T+apehlUM/9P4Ri/T9se/0/HCf7PwIA­AAD8ZP0//GT9P2x7/T/0ZP0/
  FwAAAGRr/T93aWZpAHiX8eUduS5JQLIAAAAAAGB7­/T8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAC5mC
  2BQIQEVRCEAwAAYAYPITgIB6/T/QZP0/0Hr9Pxhl­/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  YHr9P9wA8D8BAAAAgCn7PwEAAACAKfs/AAAAAAAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCEABAAAAAGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAwHr9P6DE/D9gSPs/
  AAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAB7/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAx7/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAA=
  SM/9P6DN/T88z/0/
  oM39P9DO/T8NRp+QJCf7P3R7/T9Iz/0/HCf7PwQA­AABkxP0/ZMT9P0jP/T9cxP0/
  FQAAAEDF/T9wbVQA7woFEN7BWzpOJpwA////fzzP­/T8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAhR/h
  2BQIQEVRCEAwAAYAdcsTgGDO/T84xP0/oM79P4DE­/T8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  QM79P9wA8D8BAAAAgCn7PxBR/T8KAAAAAAAAAAAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCEAQUf0/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAoM79PzhH+z+wkEE/
  AAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAANDO/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AABQSPs/CAEAADhH+z8AAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3M79PwAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==­
  GOr6P4Do+j8M6vo/
  gOj6P6Dp+j9EhPKWhGL9PyQn+z8Y6vo/HCf7PwEA­AADo5fo/6OX6Pxjq+j/g5fo/
  GAAAABDm+j9pcGMwADbWN1Aq930z/XkAAAAAAAzq­+j8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFjj­+j/A4/o/KOT6PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAABQKUA/AAAAAEgdAEAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAJjXI
  2BQIQEVRCEAwAAYA7xEIgEDp+j+85fo/AAAAAATm­+j8AAAAAAQAAAAAAAAAQUgiA
  IOn6P9wA8D8BAAAAgCn7P2A7/j8MC/s/AgAAAAAA­AAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANUWCEBgO/4/AGoIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAgOn6PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAKDp+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAB6DgiAEDz+Pwwn+z+c+/o/
  AAAAAAAAAACs6fo/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  E (93442) esp_core_dump: Skipped 1 tasks with bad TCB!
  E (93487) esp_core_dump: Crashed task has been skipped!
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0x00
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_d­rv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:2
  load:0x3fff0008,len:8
  load:0x3fff0010,len:1932
  ho 0 tail 12 room 4
  load:0x40078000,len:10012
  load:0x40080000,len:252
  entry 0x40080034
   _____         _
  

  Any thoughts ?

About

Avatar for Gustav @Gustav started